Opmaak trage wegenplan

22 December 2019

Opmaak trage wegenplan

Op de valreep sluiten we het politieke jaar 2019 af met goed nieuws. Het Groen voorstel voor de opmaak van een trage wegenplan werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Het College van Burgemeester en schepenen krijgt de opdracht een trage wegenplan te laten uitwerken voor de gemeente Horebeke in samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Hier hebben we lang voor geijverd en zijn we dan ook heel tevreden mee. Wat betekent dit?Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer en landbouwvoertuigen (kerkwegels, loswegen, bospaden, oude spoorbeddingen, …). Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Trage wegen vervullen verschillende belangrijke functies in ons landschap: veilig verkeer voor de zachte weggebruiker, recreatie voor buurtbewoners en toeristen, meer biodiversiteit op en langs deze wegen, …. Om een goede visie op de trage wegen te vormen kunnen tragewegenplannen worden opgemaakt. Deze plannen kunnen door het RLVA worden opgesteld, met financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Belangrijk is dat hierbij een stappenplan wordt gevolgd waarbij alle betrokken partijen worden geconsulteerd. Bewoners en gebruikers krijgen de kans tot inspraak en deelname aan het proces. Groen Horebeke stelde voor om een dergelijk plan op te stellen in samenwerking met RLVA. En dat komt er nu ook effectief. In het meerjarenplan 2020-25 werd alvast ook een budget voorzien.