Voorlopig geen basisadviesraden voor Horebeke

16 Februari 2021

Voorlopig geen basisadviesraden voor Horebeke

Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe participatiereglement dat door de leden van de meerderheid werd goedgekeurd tijdens de zitting van december, stelden beide oppositiepartijen voor om ook in Horebeke een aantal adviesraden op te richten. Luidens de burgemeester is het participatiereglement een samenvoeging van een aantal reglementen. Voor de opstelling ervan heeft het college zijn oor te luisteren gelegd bij een aantal buurgemeenten. Bovendien, zo voegde de burgemeester er aan toe, is dit reglement slechts een eerste aanzet waar na verloop van tijd een aantal aanpassingen, toevoegingen en correcties aan zullen moeten gebeuren. Net omdat dit reglement nog teveel mankementen en onduidelijkheden bevat onthielden de leden van beide oppositiepartijen zich bij de stemming. Een aantal pertinente vragen van Groen raadslid Bart Van de Water bleven onbeantwoord. Volgens Van de Water legt men dit reglement een aantal bijkomende obstakels op die het de inwoners moeilijker maken om te particperen. Tezelfdertijd opperde hij dat er in onze gemeente geen adviesraden zijn. De burgemeester antwoordde niet weigerachtig te staan tegen de oprichting van een aantal adviesraden. Dieter Verscheure, fractieleider voor N-VA/CD&V, nam deze uitgestoken hand onmiddellijk aan en beloofde tegen de volgende zitting de nodige voorstellen op tafel te leggen. In één adem nodigde hij de raadsleden van Groen uit om dit gezamelijk te doen. In januari liet het college na de gemeenteraad samen te roepen. Op 8 februari plaatsten Groen en N-VA/CD&V hun moties op de agenda. Ze stelden voor om, net zoals in zowat alle andere Vlaamse steden en gemeenten, ook in Horebeke een seniorenraad, een cultuurraad, een sportraad en een minaraad (milieu en natuurraad) op te richten. Burgerparticipatie zorgt voor beter lokaal beleid. Het contact tussen de burger en het lokale bestuur wordt op een formele en transparante manier versterkt en verbeterd. Adviesraden spelen daarin een belangrijke rol. Bovendien, zo gaf Verscheure mee, kunnen deze adviesraden al onmiddellijk meewerken om het nieuwe participatiereglement te vervolledigen en bij te schaven op maat van onze gemeente. Dat was echter buiten de waard gerekend. De burgemeester had sinds haar uitspraken in december, toen ze bevestigde de nodige adviesraden te willen oprichten, bakzeil gehaald. Nu kantte de burgemeester zich fel tegen de voorstellen van de oppositie voor de oprichting van de adviesraden. Alle inhoudelijke argumenten van de oppositieleden werden zonder veel tegenargumenten botweg van tafel geveegd. Het college wil zich eerst louter concentreren op de wettelijk verplichte adviesraden, waaronder de jeugdraad, luidde het argument van de burgemeester. Schepen Bauters laat ondertussen weten dat men stap voor stap tewerk gaat. Ze vergeet dat Volksbelangen al 7 legislaturen op rij aan het stappen is en we inmiddels mijlenver achterlopen op de rest van Vlaanderen. De enige adviesraad die op papier bestaat, nl. de jeugdraad, was “dode letter” laat dezelfde schepen weten. Deze weigering is een gemiste kans voor het college om het beleid in Horebeke te aligneren met de gangbare praktijk overal in Vlaanderen. Bovendien ontneemt het college zijn inwoners de kans om via een officieel orgaan in dialoog te gaan met het lokale bestuur. Misschien is het net omwille van het officiële karakter van de adviesraden dat het college de oprichting ervan tegenhoudt.